لیست خطاهای مودم

لیست خطاهای مودم

۶۰۰ . اگر سیستم در حال شماره گیری باشد و دوباره شماره گیری نمایید این خطا نمایش داده می شود .  

۷۰۰ . فرمان متصل به فایل INF . دستگاه بیش از حد طولانی می باشد .

 ۶۰۱ . راه انداز Port بی اعتبار می باشد .

۷۰۱ . دستگاه به یک میزان BPS پشتیبانی نشده توسط گرداننده com تغییر می یابد .

 ۶۰۲ . Port هم اکنون باز می باشد برای بسته شدن آن باید کامپیوتر را مجددا راه اندازی نمود. ۷۰۲ . پاسخ دستگاه دریافت می گردد زمانی که هیچکس انتظار ندارد .
 ۶۰۳ . بافر شماره گیری بیش از حد کوچک است .  ۷۰۳ . در فعالیت کنونی مشکلی ایجاد شده است .
 ۶۰۴ . اطلاعات نادرستی مشخص شده است . ۷۰۴ . شماره اشتباه callback .
 ۶۰۵ . نمی تواند اطلاعات Port را تعیین کند .  705 . مشکل invalid auth state .
 ۶۰۶ . Port شناسایی نمی شود .  706 . Invalid auth state دچار مشکل می باشد .
  ۶۰۷ . ثبت وقایع مربوط به مودم بی اعتبار می باشد .  ۷۰۷ . علامت خطایاب . x. 25
 ۶۰۸ . راه انداز مودم نصب نشده است .  708 . اعتبار حساب تمام شده است .
 ۶۰۹ . نوع راه انداز مودم شناسایی نشده است .  ۷۰۹ . تغییر پسورد روی دامین با مشکل روبرو می باشد .
 ۶۱۰ . بافر ندارد .  ۷۱۰ . در زمان ارتباط با مودم شما خطاهای سری یش از حد اشباع شده مشاهده می گردد.
 ۶۱۱ . اطلاعات مسیر یابی غیر قابل دسترس می باشد .  ۷۱۱ . Rasman initialization صورت نمی گیرد گزارش عملکرد را چک کنید
  ۶۱۲ . مسیر درست را نمی تواند پیدا نماید .  ۷۱۲ . درگاه Biplex در حال اجرا می باشد . چند ثانیه منتظر شوید و مجددا شماره بگیرید .
 ۶۱۳ . فشرده سازی بی اعتباری انتخاب شده است .  ۷۱۳ . مسیرهای ISDN فعال در خط اصلی قطع می باشد .
 ۶۱۴ . سرریزی بافر .  ۷۱۴ . کانال های ISDN کافی برای ایجاد تماس تلفنی در دسترس نمی باشند .
 ۶۱۵ . Port پیدا نشده است .  ۷۱۵ . به دلیل کیفیت ضعیف خط تلفن خطاهای فراوانی رخ می دهد .
 ۶۱۶ . یک درخواست ناهمزمان در جریان می باشد .  ۷۱۶ . پیکر بندی remote access IP غیر قابل استفاده می باشد .
 ۶۱۷ .Port یا دستگاه هم اکنون قطع می باشد .  ۷۱۷ . آدرسهای IP در static pool remote access IP وجود ندارد .
 ۶۱۸ . Port باز نمی شود. ( وقتی رخ می دهد که یک برنامه از Port استفاده کند ).  ۷۱۸ . مهلت بر قراری تماس PPP پایان پذیرفته است .
 ۶۱۹ . Port قطع می باشد (وقتی رخ می دهد که یک برنامه از Port استفاده کند).  ۷۱۹ . PPP توسط دستگاه راه دور پایان می یابد .
 ۶۲۰ . هیچ نقطه پایانی وجود ندارد .  ۷۲۰ . پروتکل های کنترلppp پیکر بندی نشده اند .
 ۶۲۱ . نمی تواند فایل دفتر راهنمای تلفن را باز نماید .  ۷۲۱ . همتای PPP پاسخ نمی دهد .
 ۶۲۲ . فایل دفتر تلفن را نمی تواند بارگذاری نماید .  ۷۲۲ . بسته PPPبی اعتبار می باشد .
 ۶۲۳ . نمی تواند ورودی دفتر راهنمای تلفن را بیابد .  ۷۲۳ . شماره تلفن از جمله پیشوند و پسوند بیش از حد طولا نی می باشد .
 ۶۲۴ . نمی توان روی فایل دفتر راهنمای تلفن نوشت .
 ۷۲۴ . پروتکل IPXنمی تواند بر روی درگاه dial –out نماید زیرا کامپیوتر یک مسیر گردان IPX می باشد .
۶۲۵ . اطلاعات بی اساسی در دفتر راهنمای تلفن مشاهده می شود .  ۷۲۵ . IPX نمی تواند روی port (درگاه) dial – in شود زیرا مسیر گردان IPX نصب نشده است .
۶۲۶ . رشته را نمی تواند بارگذاری کند .  ۷۲۶ . پروتکل IPX نمی تواند برای dial – out ، روی بیش از یک درگاه در یک زمان استفاده شود .
۶۲۷ . کلید را نمی تواند بیابد .  ۷۲۷ . نمی توان به فایل TCPCFG . DLL دست یافت .
۶۲۸ . Port قطع شد .  ۷۲۸ . نمی تواند آداپتور IP متصل به remote access را پیدا کند .
۶۲۹ . Port بوسیله دستگاه راه دور قطع می شود. (درست نبودن راه انداز مودم با برنامه ارتباطی).  ۷۲۹ . SLIP استفاده نمی شود مگر اینکه پروتکل IP نصب شود .
 ۶۳۰ . Port به دلیل از کارافتادگی سخت افزار قطع می شود .
 ۷۳۰ . ثبت کامپیوتر کامل نمی باشد .
۶۳۱ . Port توسط کاربر قطع شد .  ۷۳۱ . پروتکل پیکر بندی نمی شود .
۶۳۲ . اندازه ساختار داده اشتباه می باشد .  ۷۳۲ . توافق بین PPP صورت نگرفته است .
 ۶۳۳ . Port هم اکنون مورد استفاده می باشد و برای Remote Access Dial-up پیکر بندی نشده است (راه انداز درستی بر روی مودم شناخته نشده است) .  ۷۳۳ . پروتکل کنترل PPP برای پروتکل این شبکه ، در سرور موجود نمی باشد .
 ۶۳۴ . نمی تواند کامپیوتر شما را روی شبکه راه دور ثبت نماید .  ۷۳۴ . پروتکل کنترل لینک PPP خاتمه یافته است .
 ۶۳۵ . خطا مشخص نشده است .  ۷۳۵ . آدرس مورد نیاز توسط سرور رد می شود .

۶۳۶ . دستگاه اشتباهی به Port بسته شده است .

 ۷۳۶ . کامپیوتر راه دور پروتکل کنترل را متوقف می نماید .
 ۶۳۷ . رشته ( string ) نمی تواند تغییر یابد .  ۷۳۷ . نقطه برگشت ( LOOPBACK DETECTED ) شناسایی شد .
 ۶۳۸ . زمان درخواست به پایان رسیده است .  ۷۳۸ . سرور آدرس را مشخص نمی کند .
 ۶۳۹ . شبکه ناهمزمان قابل دسترس نیست .  ۷۳۹ . سرور راه دور نمی تواند از پسورد ENCRYPTED ویندوز NT استفاده نماید.
 ۶۴۰ . خطای NetBIOS رخ داده است .  ۷۴۰ . دستگاه های TAPI که برای remote access پیکر بندی می گردند به طور صحیح نصب و آماده نشده اند .
 ۶۴۱ . سرور نمی تواند منابع NetBIOS مورد نیاز برای پشتیبانی سرویس گیرنده را بدهد .  ۷۴۱ . کامپیوتر محلی از encryption پشتیبانی نمی نماید .
 ۶۴۲ . یکی از اسامی NetBIOS شما هم اکنون روی شبکه راه دور ثبت می گردد ، ( دو کامپیوتر می خواهند با یک اسم وارد شوند ) .  ۷۴۲ . سرور راه دور از encryption پشتیبانی نمی نماید .
 ۶۴۳ .Dial-up adaptor در قسمت network ویندوز وجود ندارد .  ۷۴۳ . سرور راه دور به encryption نیاز دارد .
 ۶۴۴ . شما popus پیغام شبکه را دریافت نخواهید کرد .   ۷۴۴ . نمی تواند شماره شبکه IPX را استفاده نماید که توسط سرور راه دور در نظر گرفته شده است گزارش وقایع را باز بینی نمایید .
 ۶۴۵ . Authentication داخلی اشکال پیدا کرده است.  ۷۴۵ . یک فایل مهم و ضروری آسیب دیده است . Dial – up networking را مجددا نصب نمایید .
 ۶۴۶ . حساب در این موقع روز امکان log on وجود ندارد .  ۷۵۱ . شماره callback شامل یک کاراکتر بی اعتبار می باشد . کاراکترهای زیر فقط مجاز دانسته می شوند : Space, T, P, W, (,), – , @. 0تا۹ .
 ۶۴۷ . حساب قطع می باشد .  ۷۵۲ . در زمان پر دازش script یک خطای نحوی صورت می گیرد .
 ۶۴۸ . اعتبار password تمام شده است .  ۷۵۳ . اتصال نمی تواند قطع شود زیرا توسط مسیر گردان چند پروتکلی ایجاد شده است .
 ۶۴۹ . حساب اجازه Remote Access را ( دستیابی راه دور ) را ندارد . ( به نام و کلمه عبور اجازه dial-up داده نشده است ) .
 ۷۵۴ . سیستم قادر به یافتن bundle چند انصالی نمی باشد .
 ۶۵۰ . سرور Remote Access ( دستیابی راه دور ) پاسخ نمی دهد .  ۷۵۵ . سیستم قادر به اجرای شماره گیری خودکار نمی باشد زیرا این ورودی یک شماره گیر عادی را دارد .
 ۶۵۱ . مودم شما ( یا سایر دستگاههای اتصال دهنده ) خطایی را گزارش کرده است . ( خطا از طرف مودم بوده است ) .   ۷۵۶ . این اتصال هم اکنون در شماره گیری می باشد .
 ۶۵۲ . پاسخ نا مشخصی از دستگاه دریافت می گردد .   ۷۵۷ . خدمات دستیابی راه دور خود به خود آغاز نمی شوند اطلا عات بیشتری در گزارش وقایع در اختیار شما قرار می گیرد .
 ۶۵۳ . Macro (دستورالعمل کلان). ماکرو خواسته شده توسط راه انداز در لیست فایل .INF موجود نمی باشد .   ۷۵۸ . اشتراک اتصال اینترنت هم اکنون روی این اتصال میسر می گردد .
 ۶۵۴ . یک فرمان یا یک پاسخ در قسمت .INF دستگاه به یک ماکرو نامشخص اشاره می نماید .   ۷۶۰ . در زمان فراهم آوری امکانات مسیر یابی ، این خطا رخ می دهد .
 ۶۵۵ . دستور العمل (پیغام) در قسمت فایل .INF دستگاه مشاهده نمی شود .   ۷۶۱ . در زمان فراهم شدن اشتراک اتصال اینترنت برای این اتصال این خطا ایجاد می گردد.
 ۶۵۶ . دستورالعمل (ماکرو) (default off) در فایل .INF دستگاه شامل یک دستور العمل نامشخص می باشد .   ۷۶۳ . اشتراک اتصال اینترنت فعال نمی باشد . دو اتصال LAN و یا بیشتر به علاوه اتصالی که با این LANها مشترک شده است وجود دارد .
 ۶۵۷ . فایل .INF دستگاه نمی تواند باز شود .  ۷۶۴ . دستگاه کارت خوان smartcard نصب نیست .
 ۶۵۸ . اسم دستگاه در فایل .INF دستگاه یا در فایل .INI رسانه بیش از حد طولانی می باشد .  ۷۶۵ . اشتراک اتصال اینترنت میسر نمی باشد . اتصال LAN با آدرس IP در حال حاضر پیکر بندی می شود که برای آدرس گذاری اتوماتیک IP مورد نیاز می باشد .
 ۶۵۹ . فایل .INI رسانه به نام ناشناخته یک دستگاه اشاره می نماید .  ۷۶۶ . سیستم نمی تواند هیچ گواهی ای را بیابد .
 ۶۶۰ . فایل .INI رسانه برای این فرمان پاسخی را ندارد .  ۷۶۷ . اشتراک اتصال اینترنت میسر نمی گردد اتصال LAN بر روی شبکه شخصی انتخاب می گردد که بیش از یک آدرس IP را پیکر بندی کرده است . اتصال LANرا با یک آدرسIP مجزا ، مجددا پیکر بندی نمایید قبل از اینکه اشتراک اتصال اینترنت صورت گیرد .
 ۶۶۱ . فایل .INF دستگاه فرمان را از دست داده است .  ۷۶۸ . به دلیل رمز دار نکردن داده ها اتصال صورت نمی پذیرد .
۶۶۲ . تلاش برای قرار دادن یک ماکرو لیست نشده در قسمت فایل .INF صورت نگرفته است.  ۷۶۹ . مقصد مشخصی قابل دست یابی نمی باشد
 ۶۶۳ . فایل .INI رسانه به نوع ناشناخته یک دستگاه اشاره می نماید .  ۷۷۰ . دستگاه راه دور تلا ش برای ایجاد اتصال را نمی پذیرد .
 ۶۶۴ . نمی تواند به حافظه اختصاص دهد . ۷۷۱ . اقدامات اتصال صورت نمی گیرد زیرا شبکه اشغال می باشد .
 ۶۶۵ . Port برای Remote Access (دستیابی راه دور) پیکر بندی نشده است.  ۷۷۲ . سخت افزار شبکه کامپیوتر راه دور با نوع تلفن مورد نیاز سازگاری ندارد .
 ۶۶۶ . مودم شما (یاسایر دستگاههای اتصال دهنده) در حال حاضر کار نمی کنند .  ۷۷۳ . امکان ایجاد اتصال موثر نمی باشد زیرا شماره مقصد تغییر کرده است .
 ۶۶۷ . فایل .INI رسانه را نمی تواند بخواند .  ۷۷۴ . به دلیل از کار افتارگی موقت ، اتصال صورت نمی گیرد .
 ۶۶۸ . اتصال از بین رفته است .  ۷۷۵ . مکالمه تلفنی توسط کامپیوتر راه دور متوقف شد .
 ۶۶۹ . پارامتر به کار برده شده در فایل .INI رسانه بی اعتبار می باشد .  ۷۷۶ .مکالمه تلفنی نمی تواند وصل گردد زیرا مقصد خواسته است که ویژگی را حفظ نماید .
 ۶۷۰ . نمی تواند نام بخش را از روی فایل .INI رسانه بخواند .  ۷۷۷ . اتصال صورت نمی گیرد زیرا مودم ( یا سایر وسایل ارتباط دهنده ) روی کامپیوتر راه دور دچار مشکل می باشند .
 ۶۷۱ . نمی تواند نوع دستگاه را از روی فایل .INI رسانه بخواند .  ۷۷۸ . تایید هویت سرور غیر ممکن می باشد .
 ۶۷۲ . نمی تواند نام دستگاه را از روی فایل .INI رسانه بخواند .  ۷۷۹ . برای بر قراری dial – out این اتصال باید از smartcard استفاده نمایید .
 ۶۷۳ . نمی تواند کاربر را از روی فایل .INI رسانه بخواند .  ۷۸۰ . عمل انجام شده برای این اتصال بی اعتبار می باشد .
 ۶۷۴ . نمی تواند بیشترین حد اتصال BPS را از روی فایل .INI رسانه بخواند .  ۷۸۱ . تلاش برای رمز گذاری (encryption) صورت نمی گیرد زیرا گواهی معتبری یافت نمی گردد .
 ۶۷۵ . نمی تواند بیشترین حد BPS حامل را از روی فایل .INI رسانه بخواند .  ۷۸۲ . ترجمه آدرس شبکه (NAT) در حال حاضر به عنوان یک پروتکل مسیر یابی نصب می گردد و باید قبل از اینکه اشتراک اتصال اینترنت فراهم گردد حذف شود .
 ۶۷۶ . خط اشغال می باشد .  ۷۸۳ . اشتراک اتصال اینترنت میسر نمی باشد . اتصال LAN که به عنوان شبکه شخصی انتخاب می گردد یا فراهم نمی شود و یا از شبکه قطع می باشد . لطفا قبل از فراهم شدن اشتراک اتصال اینترنت از اتصال آداپتور LAN مطمئن شوید .
 ۶۷۷ . شخص به جای مودم پاسخ می دهد .  ۷۸۴ . در حالی که این اتصال را در زمان log on استفاده می کنید شما نمی توانید شماره بگیرید زیرا این اتصال برای استفاده از نام کاربری پیکر بندی شده است که متفاوت از نام کاربر روی smartcard می باشد . چنانچه بخواهید آنرا در زمان log on استفاده نمایید باید برای استفاده از (username) روی کارت smart آنرا پیکربندی کنید .
 ۶۷۸ . پاسخی وجود ندارد .  ۷۸۵ . در صورت استفاده از این اتصال در زمان log on شما نمی توانید شماره گیری نمایید زیرا برای استفاده از یک smartcard پیکر بندی نشده است . چنانچه بخواهید آنرا در زمان log on به کار ببرید باید امکانات این اتصال را تصحیح و آماده نمایید به طوری که smartcard استفاده نماید .
 ۶۷۹ . نمی تواند عامل را پیدا نماید .  ۷۸۶ . مبادرت به اتصال L2TP صورت نمی پذیرد زیرا هیچ گواهینامه معتبری برای تصدیق (authentication) امنیت روی کامپیوتر شما وجود ندارد .
 ۶۸۰ . خط تلفن وصل نیست .  ۷۸۷ . اتصال L2TP غیر ممکن است زیرا لایه امنیتی نمی تواند کامپیوتر راه دور را authentication نماید .
 ۶۸۱ . یک خطای کلی توسط دستگاه گزارش می شود .  ۷۸۸ . تلاش برای ایجاد اتصال L2TP بی نتیجه می باشد زیرا لایه امنیتی نمی تواند پارامترهای سازگار با کامپیوتر راه دور را فراهم نماید .
 ۶۸۲ . Writing section name دچار مشکل می باشد .  ۷۸۹ . تلاش برای اتصال L2TP فراهم نمی گردد زیرا لایه امنیتی با یک خطای پردازشی در طول سازگاری با کامپیوتر راه دور مواجه است .
 ۶۸۳ . Writing device type با مشکل روبرو شده است .  ۷۹۰ . تلاش برای اتصال L2TP صورت نمی گیرد زیرا تایید گواهینامه بر روی کامپیوتر راه دور میسر نمی باشد .
۶۸۴writing device name .684 با مشکل روبرو می باشد .  ۷۹۱ . اتصال L2TP میسر نمی باشد زیرا خط مشی امنیتی (security policy) برای اتصال یافت نمی شود .
 ۶۸۵ . Writing maxconnectbps مشکل دارد .  ۷۹۲ . اتصال L2TP صورت نمی گیرد زیرا زمان توافق امنیتی به پایان رسیده است .
 ۶۸۶ . Writing maxcarrierBPS دچار مشکل می باشد .  ۷۹۳ . اتصال L2TP میسر نمی گردد زیرا این خطا رخ می دهد در حالی که در مورد امنیت به توافق می رسند .
 ۶۸۷ . Writing usage با مشکل مواجه است .  ۷۹۴ . ویژگی RADIUS ا ین کاربر PPP نمی باشد .
 ۶۸۸ . Writing default off دچار مشکل می باشد .  ۷۹۵ . ویژگی RADIUS نوع تونلی برای این کاربر ، نادرست می باشد .
 ۶۸۹ . Reading default off با مشکل مواجه است .  ۷۹۶ . ویژگی RADIUS نوع خدمات برای این کار نه قالب بندی می شود و نه callback قالب بندی می شود .
 ۶۹۰ . فایل INI خالی ست .  ۷۹۷ . مودم پیدا نشد .
 ۶۹۱ . دسترسی صورت نمی پذیرد زیرا نام و کلمه عبور روی دامین بی اعتبار می باشد  ۷۹۸ . گواهینامه ای شناسایی نمی شود که بتواند پروتکل قابل ارائه استفاده شود .
 ۶۹۲ . سخت افزار در درگاه یا دستگاه متصل شده از کار افتاده است .  ۷۹۹ . اشتراک اتصال اینترنت میسر نمی گردد زیرا دو IP شبیه به هم در شبکه وجود دارد . IC ها به میزبانی نیازمند می باشند که برای استفاده از ۱۹۲ ، ۱۶۸ ، ۰ ، ۱ پیکر بندی شده است . مطمئن شوید که هیچ سرویس گیرنده دیگری برای استفاده از ۱۹۲ ، ۱۶۸ ، ۰ ، ۱ پیکر بندی نشده است .
 ۶۹۳ . Binary macro با مشکل مواجه می باشد .  ۸۰۰ . قادر به ایجاد اتصال VPN نمی باشد . سرویس دهنده VPN در دسترس نمی باشد و یا ممکن است پارامترهای امنیتی برای اتصال به درستی پیکربندی نشده باشند .
 ۶۹۴ . خطای DCB یافت نشد .  
 ۶۹۵ . ماشین های گفتگو آماده نیستند .  
 ۶۹۶ . راه اندازی ماشین های گفتگو با مشکل روبرو می باشد .  
 ۶۹۷ . Partial response looping با مشکل روبرو می باشد .  
 ۶۹۸ . پاسخ نام کلیدی در فایل INF . دستگاه ، در فرمت مورد نظر نمی باشد .  
  ۶۹۹ . پاسخ دستگاه باعث سر ریزی بافر شده است .  

behnetlogo2

به نت گستر ارائه دهنده سرویس اینترنت ADSL در اصفهان

تماس

هنوز ثبت نام نکرده اید؟ همین حالا ثبت نام کنید!

ورود به حساب کاربری