سرویس های ADSL

سرویس های قابل ارائه

 

 

کلیه سرویسهای زیر با 9% مالیات بر ارزش افزوده محاسبه گردیده

ردیف

سرعت

نوع سرویس

سرویس

نحوه ارائه حجم

هزینه (ریال)

1

1024 KB

پایه (برنز کم حجم)

3 ماهه 48 گیگ داخلی 24 گیگ خارجی

ماهیانه 8 گیگ خارجی
( غیر قابل انتقال به دوره بعد)

2.413.260

2

1024 KB

پایه به همراه بسته افزایشی

 3ماهه 120 گیگ داخلی 60 گیگ خارجی

ماهیانه 20 گیگ خارجی

( غیر قابل انتقال به دوره بعد)

1.240.965

3

1024 KB

پایه (برنز کم حجم)

 6ماهه 96 گیگ داخلی 48 گیگ خارجی

ماهیانه 8 گیگ خارجی

( غیر قابل انتقال به دوره بعد)

1.272.030

4

1024 KB

پایه به همراه بسته افزایشی

 6ماهه 240 گیگ داخلی 120 گیگ خارجی

ماهیانه 20 گیگ خارجی

( غیر قابل انتقال به دوره بعد)

2.359.305

5

1024 KB

پایه (برنز کم حجم)

 12ماهه 192 گیگ داخلی 96 گیگ خارجی

ماهیانه 8 گیگ خارجی

( غیر قابل انتقال به دوره بعد)

2.413.260

6

1024 KB

پایه به همراه بسته افزایشی

 12ماهه 480 گیگ داخلی 240 گیگ خارجی

ماهیانه 20 گیگ خارجی

( غیر قابل انتقال به دوره بعد)

4.473.360

ردیف

سرعت

نوع سرویس

سرویس

نحوه ارائه حجم

هزینه (ریال)

1

2048 KB

پایه (برنز کم حجم)

 3ماهه 60 گیگ داخلی 30 گیگ خارجی

ماهیانه 10 گیگ خارجی

( غیر قابل انتقال به دوره بعد)

832.215

2

2048 KB

پایه به همراه بسته افزایشی

 3ماهه 210 گیگ داخلی 105 گیگ خارجی

ماهیانه 35 گیگ خارجی

( غیر قابل انتقال به دوره بعد)

1.649.715

3

2048 KB

پایه (برنز کم حجم)

 6ماهه 120 گیگ داخلی  60 گیگ خارجی

ماهیانه 10 گیگ خارجی

( غیر قابل انتقال به دوره بعد)

1.582.680

4

2048 KB

پایه به همراه بسته افزایشی

 6ماهه 420 گیگ داخلی 210 گیگ خارجی

ماهیانه 35 گیگ خارجی

( غیر قابل انتقال به دوره بعد)

3.135.930

5

2048 KB

پایه (برنز کم حجم)

 12ماهه 240 گیگ داخلی 120 گیگ خارجی

ماهیانه 10 گیگ خارجی

( غیر قابل انتقال به دوره بعد)

3.001.860

6

2048 KB

پایه به همراه بسته افزایشی

 12ماهه 840 گیگ داخلی 420 گیگ خارجی

ماهیانه 35 گیگ خارجی

( غیر قابل انتقال به دوره بعد)

5.944.860

ردیف

سرعت

نوع سرویس

سرویس

نحوه ارائه حجم

هزینه (ریال)

1

3072 KB

پایه (برنز کم حجم)

 1ماهه 28 گیگ داخلی 14 گیگ خارجی

ماهیانه 14 گیگ خارجی

( غیر قابل انتقال به دوره بعد)

386.405

2

3072 KB

پایه به همراه بسته افزایشی

1ماهه 90 گیگ داخلی 45 گیگ خارجی

ماهیانه 45 گیگ خارجی

( غیر قابل انتقال به دوره بعد)

658.905

3

3072 KB

پایه (برنز کم حجم)

3ماهه 84 گیگ داخلی 42 گیگ خارجی

ماهیانه 14 گیگ خارجی

( غیر قابل انتقال به دوره بعد)

1.159.215

4

3072 KB

پایه به همراه بسته افزایشی

3ماهه 270 گیگ داخلی 135 گیگ خارجی

ماهیانه 45 گیگ خارجی

( غیر قابل انتقال به دوره بعد)

1.976.715

5

3072 KB

پایه (برنز کم حجم)

6ماهه 168 گیگ داخلی 84 گیگ خارجی

ماهیانه 14 گیگ خارجی

( غیر قابل انتقال به دوره بعد)

2.203.980

6

3072 KB

پایه به همراه بسته افزایشی

6ماهه 540 گیگ داخلی 270 گیگ خارجی

ماهیانه 45 گیگ خارجی

( غیر قابل انتقال به دوره بعد)

3.757.230

7

3072 KB

پایه (برنز کم حجم)

 12ماهه 336 گیگ داخلی 168 گیگ خارجی

ماهیانه 14 گیگ خارجی

( غیر قابل انتقال به دوره بعد)

4.179.060

8

3072 KB

پایه به همراه بسته افزایشی

12 ماهه 1080 گیگ داخلی 540 گیگ خارجی

ماهیانه 45 گیگ خارجی

( غیر قابل انتقال به دوره بعد)

7.122.060

ردیف

سرعت

نوع سرویس

سرویس

نحوه ارائه حجم

هزینه (ریال)

1

4096 KB

پایه (برنز کم حجم)

 1ماهه 32 گیگ داخلی 16 گیگ خارجی

ماهیانه 16 گیگ خارجی

( غیر قابل انتقال به دوره بعد)

440.905

2

4096 KB

پایه به همراه بسته افزایشی

 1ماهه 160 گیگ داخلی 80 گیگ خارجی

ماهیانه 80 گیگ خارجی

( غیر قابل انتقال به دوره بعد)

822.405

3

4096 KB

پایه (برنز کم حجم)

 3ماهه 96 گیگ داخلی 48 گیگ خارجی

ماهیانه 16 گیگ خارجی

( غیر قابل انتقال به دوره بعد)

1.322.715

4

4096 KB

پایه به همراه بسته افزایشی

 3ماهه 480 گیگ داخلی 240 گیگ خارجی

ماهیانه 80 گیگ خارجی

( غیر قابل انتقال به دوره بعد)

2.467.215

5

4096 KB

پایه (برنز کم حجم)

  3ماهه 192 گیگ داخلی 96 گیگ خارجی

ماهیانه 16 گیگ خارجی

( غیر قابل انتقال به دوره بعد)

2.514.630

6

4096 KB

پایه به همراه بسته افزایشی

  6ماهه 960 گیگ داخلی 480 گیگ خارجی

ماهیانه 80 گیگ خارجی

( غیر قابل انتقال به دوره بعد)

4.689.180

7

4096 KB

پایه (برنز کم حجم)

 12ماهه 384 گیگ داخلی 192 گیگ خارجی

ماهیانه 16 گیگ خارجی

( غیر قابل انتقال به دوره بعد)

4.767.660

8

4096 KB

پایه به همراه بسته افزایشی

 12ماهه 1920 گیگ داخلی 960 گیگ خارجی

ماهیانه 80 گیگ خارجی

( غیر قابل انتقال به دوره بعد)

8.887.860

ردیف

سرعت

نوع سرویس

سرویس

نحوه ارائه حجم

هزینه (ریال)

1

8192 KB

پایه (برنز کم حجم)

 1ماهه 200 گیگ داخلی 100 گیگ خارجی

ماهیانه 100 گیگ خارجی

( غیر قابل انتقال به دوره بعد)

876.905

2

8192 KB

پایه به همراه بسته افزایشی

 1ماهه 300 گیگ داخلی  150 گیگ خارجی

ماهیانه 150 گیگ خارجی
( غیر قابل انتقال به دوره بعد)

1.012.065

3

8192 KB

پایه به همراه بسته افزایشی

 1ماهه 400 گیگ داخلی  200 گیگ خارجی

ماهیانه 200 گیگ خارجی

( غیر قابل انتقال به دوره بعد)

1.258.405

4

8192 KB

پایه (برنز کم حجم)

 3ماهه 600 گیگ داخلی 300 گیگ خارجی

ماهیانه 100 گیگ خارجی

( غیر قابل انتقال به دوره بعد)

2.630.715

5

8192 KB

پایه به همراه بسته افزایشی

 3ماهه 900 گیگ داخلی 450 گیگ خارجی

ماهیانه 150 گیگ خارجی

( غیر قابل انتقال به دوره بعد)

3.036.195

6

8192 KB

پایه به همراه بسته افزایشی

  3ماهه 1200 گیگ داخلی 600 گیگ خارجی

ماهیانه 200 گیگ خارجی

( غیر قابل انتقال به دوره بعد)

3.775.215

7

8192 KB

پایه (برنز کم حجم)

 6ماهه 300 گیگ داخلی 150 گیگ خارجی

ماهیانه 25 گیگ خارجی

( غیر قابل انتقال به دوره بعد)

3.135.930

8

8192 KB

پایه (برنز کم حجم)

 6ماهه 1200 گیگ داخلی 600 گیگ خارجی

ماهیانه 100 گیگ خارجی

( غیر قابل انتقال به دوره بعد)

4.999.830

9

8192 KB

پایه به همراه بسته افزایشی

 6ماهه 1800 گیگ داخلی 900 گیگ خارجی

ماهیانه 150 گیگ خارجی

( غیر قابل انتقال به دوره بعد)

5.770.242

10

8192 KB

پایه به همراه بسته افزایشی

6 ماهه 2400 گیگ داخلی 1200 گیگ خارجی

ماهیانه 200 گیگ خارجی

( غیر قابل انتقال به دوره بعد)

7.174.380

11

8192 KB

پایه (برنز کم حجم)

 12ماهه 600 گیگ داخلی 300 گیگ خارجی

 ماهیانه 25 گیگ خارجی
( غیر قابل انتقال به دوره بعد)

5.944.860

12

8192 KB

پایه (برنز کم حجم)

 12ماهه 2400 گیگ داخلی 1200 گیگ خارجی

ماهیانه 100 گیگ خارجی

( غیر قابل انتقال به دوره بعد)

9.476.460

13

8192 KB

پایه به همراه بسته افزایشی

 12ماهه 3600 گیگ داخلی 1800 گیگ خارجی

ماهیانه 150 گیگ خارجی

( غیر قابل انتقال به دوره بعد)

10.936.188

14

8192 KB

پایه به همراه بسته افزایشی

 12ماهه 4800 گیگ داخلی 2400 گیگ خارجی

ماهیانه 200 گیگ خارجی

( غیر قابل انتقال به دوره بعد)

13.596.660

ردیف

سرعت

نوع سرویس

سرویس

نحوه ارائه حجم

هزینه (ریال)

1

16384 KB

پایه (برنز کم حجم)

 1ماهه 100 گیگ داخلی 50 گیگ خارجی

ماهیانه 50 گیگ خارجی

( غیر قابل انتقال به دوره بعد)

876.905

2

16384 KB

پایه به همراه بسته افزایشی

 1ماهه 300 گیگ داخلی 150 گیگ خارجی

ماهیانه 150 گیگ خارجی
( غیر قابل انتقال به دوره بعد)

1.258.405

3

16384 KB

پایه به همراه بسته افزایشی

 1ماهه 400 گیگ داخلی 200 گیگ خارجی

ماهیانه 200 گیگ خارجی

( غیر قابل انتقال به دوره بعد)

1.476.405

4

16384 KB

پایه (برنز کم حجم)

 3ماهه 300 گیگ داخلی 150 گیگ خارجی

ماهیانه 50 گیگ خارجی

( غیر قابل انتقال به دوره بعد)

2.630.715

5

16384 KB

پایه به همراه بسته افزایشی

 3ماهه 900 گیگ داخلی 450 گیگ خارجی

ماهیانه 150 گیگ خارجی

( غیر قابل انتقال به دوره بعد)

3.775.215

6

16384 KB

پایه به همراه بسته افزایشی

 3ماهه 1200 گیگ داخلی 600 گیگ خارجی

ماهیانه 200 گیگ خارجی

( غیر قابل انتقال به دوره بعد)

4.429.215

7

16384 KB

پایه (برنز کم حجم)

6ماهه 600 گیگ داخلی300 گیگ خارجی

ماهیانه 50 گیگ خارجی

( غیر قابل انتقال به دوره بعد)

4.999.830

8

16384 KB

پایه به همراه بسته افزایشی

 6ماهه 1800 گیگ داخلی 900 گیگ خارجی

ماهیانه 150 گیگ خارجی

( غیر قابل انتقال به دوره بعد)

7.174.380

9

16384 KB

پایه به همراه بسته افزایشی

 6ماهه 2400 گیگ داخلی 1200 گیگ خارجی

ماهیانه 200 گیگ خارجی

( غیر قابل انتقال به دوره بعد)

8.416.980

10

16384 KB

پایه (برنز کم حجم)

 12ماهه 1200 گیگ داخلی 600 گیگ خارجی

ماهیانه 50 گیگ خارجی

( غیر قابل انتقال به دوره بعد)

9.476.460

11

16384 KB

پایه به همراه بسته افزایشی

 12ماهه 3600 گیگ داخلی 1800 گیگ خارجی

 ماهیانه 150 گیگ خارجی
( غیر قابل انتقال به دوره بعد)

9.845.970

12

16384 KB

پایه به همراه بسته افزایشی

 12ماهه 4800 گیگ داخلی 2400 گیگ خارجی

ماهیانه 200 گیگ خارجی

( غیر قابل انتقال به دوره بعد)

15.951.060

13

16384 KB

پایه به همراه بسته افزایشی

 12ماهه 7200 گیگ داخلی 3600 گیگ خارجی

ماهیانه 300 گیگ خارجی

( غیر قابل انتقال به دوره بعد)

18.658.620

behnetlogo2

به نت گستر ارائه دهنده سرویس اینترنت ADSL در اصفهان

تماس

© 2022 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Please publish modules in offcanvas position.

هنوز ثبت نام نکرده اید؟ همین حالا ثبت نام کنید!

ورود به حساب کاربری